Never love a writer

(translation of Filipino original)

Never love a writer
For he is armed with letters.
He will make your body burn with his words,
his sentences will make your tears flow.
His paragraphs will be like the air you need to breathe,
and his poems will make your earth shudder.

Yet should you not listen to advice,
dare, and you will realize
why it is letters that make up the world
and phrases are the cause of the flight of bullets
and words are the reason for the beating of your heart.

(Filipino)

Huwag kang iibig sa isang manunulat

Huwag kang iibig sa isang manunulat
pagkat siya’y armado ng mga titik.
Ang iyong katawa’y pag-iinitin ng kanyang mga kataga,
mga pangungusap niya’y padadaluyin ang iyong mga luha.
Animo’y hanging kailangan sa iyong paghinga ang kanyang mga talata,
mga tula’y magdudulot ng pagyanig sa iyong lupa.

Subalit kung sakaling hindi ka makikinig sa payo
subuking mangahas at iyong mapagtatanto
kung bakit mga titik ang bumubuo ng daigdig na ito
at salita ang dahilan ng paglipad ng mga punglo
at mga kataga ang sanhi ng pagpintig ng iyong puso.

Photo credits: Owner