Each story has two sides

(I wrote this poem in Filipino, and translated it to English as best as I could. All mistakes in translation are mine. The Filipino version is below the English one)

For every closure there is an opening
for every stumble something rises
a mistake has a corresponding correction
a failure has its equal success
and each ending is also a beginning.
Stand doubtless
In the midst of uncertainty
because each parting
comes with it a promise
of a new meeting
and behind every teardrop
there hides
a sweet smile.

(Filipino)

Sa bawat pagsara ay may pagbukas
sa bawat pagkadapa ay mayroon ring pagbangon
ang mali ay may katimbang na wasto
ang pagkabigo ay may katapat ring tagumpay
at ang pagtatapos ay isa ring pagsisimula.
Tumindig ng walang alinlangan
sa gitna ng walang katiyakan
pagkat ang pamamaalam
ay may kasamang pangako
ng panibagong pagtatagpo
at sa bawat patak ng luha
ay may nagkukubling
matamis na ngiti.

Photo credits: Owner